About / Amdan

cropped-dsc_9437.jpg

CROESO/WELCOME

About / Gair amdanom ni

Thank you for visiting our website: ‘Brodyr Magee’ – ‘The Magee Brothers’ .We are five brothers from the magical Holy Island off the Isle of Ynys Mon/Anglesey , North Wales .We are a young band who perform a variety of music in both English and Welsh .

We are: Paul: 20 years of age, brothers Matthew :18 , James: 12 , Sean: 9 and Daniel: 6. Daniel has come up on stage to join us and play a few times but he is not yet a full time member of the band .Our mentor and good friend Casey Jones accompanies us on the piano . I play lead acoustic/electric guitar, violin and banjo , Matthew acoustic/electric guitar and violin , James violin , banjo , whistle and piano , Sean violin , percussion and whistle and Daniel Cajun beat box , Casey Jones piano , harmonica and whistle .

Diolch am ymweld â gwefan ‘ Y Brodyr Magee’. Dyma air i’n cyflwyno: rydym yn bump brawd o ynys hudolus Cybi oddi ar arfordir Ynys Môn, Gogledd Cymru. Rydym yn fand ifanc sy’n perfformio amrywiaeth o gerddoriaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Dyma ni: Paul – 20 oed, Matthew – 18 oed, James – 12 oed, Sean – 9 oed a Daniel – 6 oed. Mae Daniel wedi ymuno gyda ni ar lwyfan sawl gwaith erbyn hyn ond nid yw’n aelod llawn o’r band eto. Mae Casey Jones yn fentor arnom ni ac yn ffrind annwyl – fo sy’n cyfeilio ar y piano. Fi yw’r prif lais ac rydw i hefyd yn canu gitâr drydan, y ffidil a’r banjo. Mae Matthew yn canu, yn chwarae gitâr drydan a’r ffidil. Mae James yn canu’r ffidil, y banjo, chwisl a’r piano. Mae Sean yn canu’r ffidil, yn chwarae drymiau a’r chwisl. Mae Daniel yn chwarae ‘Cajen beat box’ a Casey yn canu’r biano, yr harmonica a chwisl.  

We have all attended/still attend Ysgol Gymraeg Morswyn , Welsh medium primary school in Holyhead where we were all taught to play the violin as our first instrument .Four of us have also attended Ysgolion William Mathias Orchestra which has  both enhanced our playing skills and encouraged us to play/perform a variety of styles of music.

Rydym i gyd naill ai wedi mynychu Ysgol Gymraeg Morswyn neu’n dal i fod yn ddisgyblion yno. Yn yr ysgol gyfrwng Gymraeg hon yng Nghaergybi, mae mob un ohonom wedi dysgu sut i ganu’r ffidil fel ein hofferyn cyntaf. Mae pedwar ohonom wedi mynychu Cerddorfa Ysgolion William Mathias ac mae hyn wedi gwella ein sgiliau chwarae ac wedi ein hannog i chwarae/perfformio amrywiaeth o wahanol fathau o gerddoriaeth. Erbyn hyn, rydym yn gallu chwarae amrywiaeth eang o offerynnau.

With the experience of competing in the Urdd Eisteddfod as pupils at Ysgol Gymraeg Morswyn,we enjoyed performing and decided to form our own band .I had performed individually previously as a singer/ songwriter and encouraged my brothers to join in when I was practising. Initially playing in charity nights, we soon started to pick up stage skills and requests to play paid performances started to trickle in .We have now( without any advertising) played in a variety of events and venues with celebrations including weddings, festivals, family celebrations ,memorials ,cruise ships ,RAF bases, Hotels/Pubs. We have played to audiences from across the world and we receive an enthusiastic response whenever we perform .Our music seems to appeal to all ages and it is due to repeated requests for a website that we have finally decided to set one up.

Fel disgyblion Ysgol Gymraeg Morswyn, rydym wedi cael profiadau arbennig yn cystadlu yn Eisteddfodau’r Urdd. Ar ôl mwynhau perfformio gymaint yn yr Eisteddfodau, fe benderfynom ni ffurfio ein band ein hunain. Roeddwn i’n ysgrifennu caneuon fy hun ac yn perfformio yn unigol  felly anogais fy mrodyr i ymuno â mi wrth i mi ymarfer. I gychwyn, roeddem yn chwarae mewn nosweithiau elusennol i gasglu arian ac yna daeth ceisiadau i chwarae a pherfformio gyda thâl! Rydym erbyn hyn (heb hysbysebu) wedi chwarae mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau a lleoliadau megis priodasau, gwyliau, dathliadau teuluol, gwasanaethau coffa, ar longau mordaith, maes awyr RAF, mewn gwestai a thafarndai. Rydym wedi chwarae i gynulleidfaoedd o bedwar ban byd ac yn cael ymateb brwdfrydig bob tro. Mae ein cerddoriaeth i weld yn apelio at bob oedran. Mae gymaint o alw wedi bod, rydym ni wedi penderfynu creu ein gwefan ein hunain.

We are happy to travel and are accompanied by our mentor, retired professional performer,pianist Casey Jones who adds his own special charisma to the blend of music .

Rydym yn barod i deithio a bydd ein cyfeilydd a’n mentor, Casey Jones yn teithio gyda ni. Mae Casey wedi ymddeol erbyn hyn ond arferai fod yn berfformiwr ac yn bianydd proffesiynol. Mae cymeriad unigryw Casey yn ychwanegu rhywbeth  arbennig i’n cerddoriaeth.

In addition to performing as a band, we play triple violin pieces accompanied with the piano for special background music for wedding services , special occasions or early evening entertainment prior to playing as a band .

Rydym yn chwarae fel band llawn yn aml yn ogystal ag fel triawdau ffidil gyda chyfeiliant piano er enghraifft i greu cerddoriaeth gefndirol arbennig mewn priodasau, ar achlysuron arbennig neu fel cerddoriaeth gynnar gyda’r nos cyn chwarae fel band llawn.

We can tailor our music to your event to ensure it suits your requirements.We are happy to learn favourite songs to suit a special moment,such as walking down the aisle or your first dance,etc.

Gallwn deilwra ein cerddoriaeth yn arbennig ar gyfer eich digwyddiad chi i sicrhau ein bod yn bodloni eich gofynion unigryw chi. Gallwn ddysgu caneuon newydd hyd yn oed ar eich cyfer ar gyfer achlysur arbennig fel gwasanaeth priodas neu ddawns gyntaf a.y.y.b.

We are happy to travel and have been as far as Norfolk for a World War 2 Bomber Squadron reunion and Northern Ireland to play for the Welsh evening at a Celtic festival.

Rydym yn barod i deithio – rydym eisoes wedi bod yn Norfolk i aduniad Ail Ryfel Byd ac i Iwerddon i chwarae mewn Gŵyl Geltaidd.

I have recently taken up writing again and we are currently trying to put together enough songs to do an EP in both English and Welsh . We have been concentrating on our harmonies more recently and I have uploaded first cut recordings of some of my new songs on ‘You Tube’ with links on our video gallery to allow you immediate access from our site to view them , I hope you like them ! .

We have been played on BBC Radio Wales , BBC Radio Cymru and Mon FM and with our new material and with a professionally recorded EP coming soon we hope to increase our play time on air.

Very soon you will be able to access via our video gallery some cover songs from across the generations going back as far as the 1930’s right up to modern day with a mixture of genres which allows something for everyone .

Rwyf wedi ailddechrau ysgrifennu yn ddiweddar ac rydw i wrthi’n brysur yn tynnu caneuon ynghyd er mwyn rhyddhau EP Cymraeg a Saesneg. Rydym wedi bod  yn canolbwyntio yn ddiweddar ar ein harmonïau ac mae rhai o’r caneuon newydd i’w gweld ar ‘You Tube’.Mae dolenni at y caneuon hyn yn yr Oriel Lluniau felly gallwch eu gweld yn rhwydd – gobeithio y byddwch yn mwynhau gwrando!

Mae ein caneuon newydd wedi cael eu chwarae ar BBC Radio Cymru, BBC Radio Wales a Môn FM. Gydag EP newydd ar y ffordd  – sy’n cael ei recordio yn broffesiynol, rydym yn gobeithio y bydd modd i chi glywed ein cerddoriaeth ar wifrau’r radio yn amlach yn y dyfodol.

Yn fuan, bydd modd i chi gael mynediad at ein horiel fideo lle byddwch yn gallu gwrando ar ganeuon o sawl cenhedlaeth mor bell yn ôl a’r 1930’au hyd at heddiw gyda chymysgedd o amrywiol genres.

FIND US ON FACEBOOK AT: https://www.facebook.com/The-Magee-Brothers-1619143708339080/

IMG_4266
Daniel
James
James

 

Paul (Band Leader)
Paul (Band Leader)
Sean
Sean
Matthew
Matthew